Prawo spółek

przygotowanie projektów umów spółki (statutów), regulaminów , porozumień wspólników, obsługa prawna transakcji obejmujących sprzedaż lub zakup akcji, udziałów, przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części oraz poszczególnych aktywów lub zespołów aktywów.

(Od 20 lat prowadzimy doradztwo prawne dla grupy spółek prawa handlowego stworzonych na bazie kapitału prywatnego)

Prawo umów

Umowy związane z obrotem nieruchomościami:
przygotowywanie umów sprzedaży, zamiany, darowizny, umów przedwstępnych, najmu, dzierżawy, użytkowania, deweloperskich, umów pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami, dotyczących ustanowienia służebności i ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości, umów przewłaszczenia na zabezpieczenie, o ustanowienie hipoteki,

(Prowadziliśmy z powodzeniem sprawy o odszkodowania za utratę wartości nabytych nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym ze względu na brak skutku rzeczowego umowy sprzedaży nieruchomości, o wykonanie umów przedwstępnych przeniesienia własności nieruchomości).

Umowy inwestycyjne

Doradzamy w zakresie umów zawieranych w trakcie procesów inwestycyjnych, w szczególności :
o roboty budowlane i umowy o generalne wykonawstwo, o prace projektowe i nadzór autorski, o sprawowanie nadzoru inwestorskiego, umowy z podwykonawcami,

( posiadamy doświadczenie w skomplikowanych sprawach związanych z rozliczeniem inwestycji w relacjach pomiędzy generalnym wykonawcą i podwykonawcami oraz pomiędzy inwestorem i generalnym wykonawcą ; doświadczenie to ma ścisły związek z dorobkiem naukowym radcy prawnego Krzysztofa Zagrobelnego, który napisał pracę habilitacyjną z tego zakresu pt. Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane, Warszawa 2013. ),

Prawo Upadłościowe

Opracowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości, analizy przesłanek upadłości, reprezentacja klientów w postępowaniach upadłościowych.

Prawo Pracy

Doradzamy w zakresie stosunku pracowniczego, przygotowujemy umowy o zakazie konkurencji, kontrakty managerskie, regulaminy pracy i wynagradzania także umowy o powierzeniu odpowiedzialności za mienie, umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia i umowy o dzieło) będące podstawą współpracy przedsiębiorców z osobami trzecimi.

Sprawy Sądowe

reprezentujemy klientów w sporach sądowych, zarówno po stronie pozwanych, jak i powodów w sporach min z zakresu spraw korporacyjnych, naruszenia zasad konkurencji, uzgadniania treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, sporów wynikłych na tle wykonywania umów czy dotyczących czynów niedozwolonych,

(wielokrotnie z powodzeniem reprezentowaliśmy Klientów przed Sądem Najwyższym na podstawie skutecznie wniesionych skarg kasacyjnych),

Prawo własności intelektualnej

Usługi z zakresu prawa własności intelektualnej obejmują sporządzanie opinii, reprezentowanie Klientów w sporach sądowych, pomoc w projektowaniu umów i negocjacjach.

Usługi w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych dotyczą sporządzania umów o eksploatację utworów, reprezentację firm w negocjacjach i sprawach spornych związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej i przemysłowej,

Kancelaria prawna Wrocław

Wykaz podmiotów instytucjonalnych


Więcej
Kancelaria prawna Wrocław

Oferta dla Klienta indywidualnego


Więcej
Kancelaria prawna Wrocław

Oferta dla podmiotów gospodarczych


Więcej
Kancelaria prawna Wrocław

Specjalizacje


Więcej

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy.