Publikacje radcy prawnego Krzysztofa Zagrobelnego


Komentarze, monografie, udział w monografiach, artykuły  i glosy oraz podręczniki:

 1. Klauzula rebus sic stantibus w prawie cywilny, NP 1984, nr 1.
 2. Charakter prawny zobowiązania do naprawienia szkody na gruncie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, NP 1985 nr 10.
 3. Glosa do wyroku SN z 17.XII.1984 r. IV PR 225/84, OSPiKA 1986, poz. 168.
 4. Krzywda pozostaje krzywdą, Gazeta Prawna 1986, nr 15.
 5. Z problematyki odpowiedzialności cywilnej wynikającej z umowy nadzoru nad niepoczytalnym. NP 1986, nr 9.
 6. Jeszcze o zobowiązaniu do naprawienia szkody orzekanym w postępowaniu w sprawach nieletnich. Pal. 1986, nr 7. 
 7. Glosa do uchwały SN z 14.XII.1984 r. III CZP 73/84, Pal. 1986, nr 12.  
 8. Glosa do wyroku SN z 18.VII.1984 r. III CZP 42/84, NP 1986, nr 6.
 9. W sprawie możliwości zaliczenia hoteli pracowniczych do zakładów podobnych do hoteli (art. 846 § 1 k.c.). Acta UWr., Prawo 1990 nr 186.
 10. Glosa do wyroku SW we Wrocławiu z 10.IV.1986 r. II CR 299/86, Acta UWr.Prz. Prawa i Administracji 1991, nr 27 (współautor Julian Jezioro).
 11. Zarobkowe utrzymywanie hotelu lub podobnego zakładu (art. 846 § 1 k.c.). Acta UWr.Prawo, 1994, nr 238.
 12. Glosa do wyroku NSA, OZ Łódź z 22.II.1995 r. SA/Ł 1548/94, OSP 1996 nr 7/8,cpoz. 132.
 13. Glosa I do wyroku NSA OZ Wrocław z 11.IV.1994 r. SA/Wr 1861/93, Glosa 1996, nr 10.
 14. Glosa I do wyroku NSA z 19.IV.1995 r. SA 2136/94, Glosa 1997, nr 5.
 15. Glosa do wyr. NSA, OZ Wrocław z 21.XII 1995r., SA/Wr 653/95, OSP 1997 nr 10, poz. 197 (współautor Andrzej Cisek).
 16. Glosa do wyroku NSA, OZ Wrocław z 16.VI.1997 r. I SA/Wr 1642/96, OSP 1998 nr 7/8 poz. 132 (współautor Andrzej Cisek).
 17. Podstawy prawa cywilnego, pod redakcją E.Gniewka, Wrocław 1998,  część trzecia, rozdziały I-V i VII-XI.
 18. Glosa do postanowienia SN z 19.XI.1998 r. III CZ 133/98, OSP 1999, nr 12, poz. 217.
 19. Glosa do wyroku NSA, OZ Szczecin z 18.IV.1997 r. SA/Sz 323-324/96, OSP 1999, nr 11, poz. 193.
 20. Glosa do wyroku NSA z 21.I.1994 r. III SA 1059/93, OSP 1999, nr 7/8, poz. 133.
 21. Glosa do wyroku SN z 12.XII.1997 r. II CKN 512/97, OSP 1999, nr 4, poz. 81.
 22. Charakter prawny odpowiedzialności z art. 846 k.c. (w:) O źródłach i elementach stosunków cywilnoprawnych. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Alfreda Kleina (red. E.Gniewek), Kraków 2000.
 23. Jednemu kara, drugiemu premia (polemika – o skutkach podatkowych waloryzacji pożyczki), Rzeczpospolita z 16.05. 2001, nr 113, C 3.
 24. Glosa do wyroku SN z 19.II.1999 r. II CKN 552/98, OSP 2001, nr 1 poz. 1.
 25. Glosa do wyroku NSA, OZ Gdańsk z 9.II.2000 r. I SA/Gd 2036/97, OSP 2001, nr 10 poz. 153.  
 26. Podstawy prawa cywilnego i handlowego, pod redakcją E.Gniewka, Warszawa 2002,  część trzecia, rozdziały I-V i VII-XII.
 27. Glosa do wyroku SN z 18.01.2001 r. V CKN 1840/00, OSP 2003, nr 4, poz. 50.
 28. Kodeks cywilny. Komentarz, pod redakcją E.Gniewka, t. 1 i t. 2, Warszawa 2004,  uwagi do art. 361-363, 384-385(4), 450-525, 627-658, 835-852.
 29. Glosa do wyroku SN z 13.11.2003 r. IV CK 202/02,OSP 2005, nr 6, poz. 75.
 30. O przesłankach potrącenia (art. 498 k.c.), PS 2005, nr 7-8.
 31. Podstawy prawa cywilnego, pod redakcją E.Gniewka, wyd. 2, Warszawa 2005,  część trzecia, rozdziały I-V i VII-XII.
 32. Kodeks cywilny. Komentarz, pod redakcją E.Gniewka, Warszawa 2006, wyd. 2, uwagi do art. 361-363, 384-385(4), 450-525, 627-658, 835-852.
 33. Kilka uwag w sprawie odsetek za opóźnienie, MoP 2006, nr 11.
 34. O okolicznościach kształtujących odpowiedzialność dłużnika, Acta UWr. Prawo 2006, nr 2897.
 35. Glosa do wyroku SN z 1.02.2006 r. V CSK 86/05, OSP 2007, nr 2, poz. 13. 
 36. Glosa do wyroku SN z 23.03.2006 r. IV CSK 89/05, OSP 2007, nr 6, poz. 66.
 37. Po odstąpieniu od umowy nie można odzyskać zapłaconej daniny, Rzeczpospolita z 27.09.2007r., dF 9.
 38. O potrąceniu w postępowaniu nakazowym, MoP 2007, nr 15.
 39. Kodeks cywilny. Komentarz, pod redakcją E.Gniewka  Warszawa 2008, wyd. 3, uwagi do art. 361-363, 384-385(4), 450-525, 627-658, 835-852.
 40. W sprawie szkody występującej pod postacią zwiększenia się pasywów poszkodowanego. Acta UWr.Prawo 2009, nr 308.
 41. Glosa do uchwały SN z 10.07.2008 r. III CZP 62/08, OSP 2010, nr 12, poz. 126.
 42. Kilka uwag o gwarancji zapłaty za roboty budowlane w ujęciu Kodeksu cywilnego, [w:] Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci profesora Edwarda Gniewka, Warszawa 2010.
 43. Ustawa o szczególnych warunkach  sprzedaży konsumenckiej. Komentarz, pod redakcją J.Jezioro, Warszawa 2010, uwagi do art. 2-3, 9 i 13.
 44. Kodeks cywilny. Komentarz, pod redakcją E.Gniewka,Warszawa 2010, wyd. 4, uwagi do art. 361-363, 384-385(4), 450-525, 627-658, 835-852.
 45. Podstawy prawa cywilnego, pod redakcją E.Gniewka, wyd. 3, Warszawa 2010,  część trzecia, rozdziały I-V i VII-XII.
 46. Zadatek a roszczenie ex contractu, PS 2011, Nr 7-8.
 47. Podstawy prawa cywilnego, pod redakcją E.Gniewka, wyd. 4, Warszawa 2011,  część trzecia, rozdziały I-V i VII-XII.
 48. Wymagalność roszczenia o wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych, Acta UWr.Prz. Prawa i Administracji  2012, nr 91.
 49. Kilka uwag na temat  tzw. ustawy antyspreadowej, w: Aktualne zagadnienia prawa prywatnego, Wrocław 2012, Prawnicza i Ekonomiczna  Biblioteka Cyfrowa.
 50. Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane, Warszawa 2013. 
 51. Glosa do wyroku SN z 22.09.2011 r. V CSK 420/10, OSP 2013, nr 3, poz. 29.
 52. Osobisty charakter świadczenia wykonawcy według art. 647 k.c., w: Księga dla naszych kolegów, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria: e-Monografie, nr 36, Wrocław 2013.
 53. Kodeks cywilny. Komentarz, pod redakcją E.Gniewka i P.Machnikowskiego, Warszawa 2013, wyd. 5 uwagi do art. 361-363, 384-385(4), 450-525, 627-658, 835-852.
 54. Uwagi o ochronie wynagrodzenia architektów na tle zmian ustawowych w konstrukcji umowy o roboty budowlane, Folia Iuridica Wratislaviensis. 2014, vol. 3. No 2, (współautor Jolanta Karek Zagrobelna).
 55. Zarys prawa cywilnego, pod redakcją E.Gniewka i P.Machnikowskiego, Warszawa 2014, w części II rozdziały I-VI i rozdziały VIII-XII.
 56. Kodeks cywilny. Komentarz, pod redakcją E.Gniewka i P.Machnikowskiego, Warszawa 2014, wyd. 6, uwagi do art. 361-363, 384-385(4), 450-525, 627-658, 835-852.
 57. Refleksje o zastrzeganiu legis commissoriae (na przykładzie umowy o roboty budowlane), PS 2015, nr 5.
 58. Uwagi do art. 356, w: Komentarz fragmentaryczny do kodeksu cywilnego napisany przez przyjaciół dla profesora Adama Olejniczaka, Poznań 2015.
 59. Cztery kwestie - uwagi na marginesie pewnego wyroku, PS 2015, nr 7-8.
 60. Wybrane problemy zgody inwestora na zawarcie umowy o podwykonawstwo (art. 647 (1) par. 2 k.c.), Acta UWr, Przegląd Prawa i Administracji 2015, Tom C, Część 1.
 61. Glosa do wyr. SN  z 21.01.2015 r., IV CSK 214/14, OSP 2015, nr 12, poz. 120.
 62. Uwagi o przenoszeniu praw z umowy przedwstępnej, Rejent 2016, nr 4.
 63. Glosa do wyr. SN z 17.09.2015 r., II CSK 755/14, OSP 2016, nr 7-8, poz.  64.
 64. O obowiązku osobistego świadczenia przez dłużnika, PiP 2016, z. 7. 
 65. Zarys prawa cywilnego, pod redakcją E.Gniewka i P.Machnikowskiego, Warszawa 2016, wyd. 2,  w części II rozdziały I-VI i rozdziały VIII-XII.
 66. Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa. Wzory umów,  pod redakcją  R.Strugały, Warszawa 2016: 
  • rozdział pt. Klauzule dotyczące cesji (s.89-99)
  • rozdział pt. Klauzule dotyczące waloryzacji (ss. 100-108)
  • rozdział pt.   Klauzule dotyczące  waluty (ss. 209-217),
  • rozdział pt. Klauzule dotyczące odpowiedzialności kontraktowej(ss.307-316)
 67. Kodeks cywilny. Komentarz, pod redakcją E.Gniewka i P.Machnikowskiego, Warszawa 2016, wyd. 7, uwagi do art. 361-363, 384-385(4), 450-525, 627-658, 835-852.
Kancelaria prawna Wrocław

Wykaz podmiotów instytucjonalnych


Więcej
Kancelaria prawna Wrocław

Oferta dla Klienta indywidualnego


Więcej
Kancelaria prawna Wrocław

Oferta dla podmiotów gospodarczych


Więcej
Kancelaria prawna Wrocław

Specjalizacje


Więcej

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy.